Traducere pentru as în română:

as

ca/precum/după cum/aşa cum

Pronunție /æz//əz/

conjuncţie

 • 1

  (in the manner that) ca/precum/după cum/aşa cum
  • as you know aşa cum ştii
  • as usual ca de obicei
  • as is usual in such cases după cum se întâmplă în astfel de cazuri
  • do as I say fă precum îţi spun
  • as I see it din punctul meu de vedere/aşa cum văd eu problema
  • as I understand it aşa cum înţeleg eu problema
  • knowing you as I do, it didn't surprise me cunoscându-te aşa de bine, nu m-a surprins
  • the street as it looked in the 1930s strada aşa cum arăta ea în anii '30
  • as often happens după cum se întâmplă adesea
  • he lives abroad, as does his sister locuieşte peste hotare, la fel ca sora lui
  • leave it as it is las-o aşa cum este
  • we're in enough trouble as it is avem deja suficiente probleme în situaţia dată
  • as one man to another ca de la om la om
  • as with so many people in the 1960s, she… ca mulţi alţii în anii '60, ea…
  • as with so much in this country ca multe altele în ţara aceasta
 • 2

  (while, when) în timp ce, când
  (over more gradual period of time) pe măsură ce
  • as she grew older pe măsură ce înainta în vârstă
  • as a child, he… (copil fiind) pe vremea când era copil, el…
 • 3

  (because, since)
  deoarece
 • 4

  (although)
  • strange as it may seem deşi poate părea curios
  • comfortable as the house is, it's still very expensive oricât de confortabilă ar fi casa, tot este foarte scumpă
  • try as he might, he could not forget it oricât ar încerca, tot nu ar putea uita
 • 5

  • the same… as la fel (de…) ca
  • I've got a jacket the same as yours am o jachetă la fel ca a ta
  • the same as always ca de obicei
 • 6

  (expressing purpose)
  • so as to do ca să facă

conjunction phrase

 • 1

  • as and when the passengers arrive când va fi să sosească pasagerii
  • as and when the need arises când va fi să apară această nevoie

conjunction phrase

 • 1

  ca şi cum
  • it's not as if she hadn't been warned! de parcă n-ar fi fost avertizată!
  • he looked at me as if to say “I told you so” se uita la mine cu nişte ochi ce păreau a spune “ţi-am zis eu”
  • it looks as if we've lost se pare că am pierdut
  • as if by accident/magic ca printr-o întâmplare/minune

prepoziție

 • 1

  (in order to appear to be)
  • dressed as a sailor îmbrăcat ca un marinar
  • he is portrayed as a victim este descris ca o victimă
 • 2

  (showing function, status) ca/pe post de
  • he works as a pilot lucrează ca pilot
  • a job as a teacher un post de profesor
  • speaking as his closest friend, I… fiind cel mai bun prieten al lui, aş vrea să spun că…
  • my rights as a parent drepturile mele de părinte
  • with Lauren Bacall as Vivien cu Lauren Bacall în rolul lui Vivien
 • 3

  • to treat sb as an equal a trata pe cineva ca pe un egal
  • he was quoted as saying that… se spune despre el că ar fi declarat că…
  • it came as a shock a fost un adevărat şoc

preposition phrase

 • 1

  spre deosebire de

preposition phrase

 • 1

  în ceea ce priveşte

preposition phrase

 • 1

  cât din partea (cu genitivul)

preposition phrase

 • 1

  ca atare

preposition phrase

 • 1

  cât despre

adverb

 • 1

  (expressing degree, extent)
  • he is as intelligent as you este la fel de inteligent ca tine
  • he's just as intelligent as you nu este nici mai mult, nici mai puţin inteligent ca tine
  • she can't walk as fast as she used to nu mai poate merge la fel de repede ca altădată
  • as fast as you can cât de repede poţi
  • as strong as an ox puternic precum un bou
  • he's twice as strong as me este de două ori mai puternic decât mine
  • I paid as much as she did am plătit la fel de mult ca ea
  • as much as possible cât se poate de mult/cât mai mult cu putinţă
  • as little as possible cât mai puţin cu putinţă
  • as soon as possible cât mai repede cu putinţă
  • not nearly as much as nu atât de mult ca
  • not as often nu atât de des
  • the population may increase by as much as 20% populaţia poate creşte cu un procent nu mai mic de 20%
  • as many as 10,000 people attended the demonstration nu mai puţin 10.000 de persoane au participat la manifestaţie
  • she can play the piano as well as her sister poate cânta la pian la fel de bine ca sora ei
  • he has a house in Nice as well as an apartment in Paris are o casă la Nice, precum şi un apartament la Paris
 • 2

  (expressing similarity) ca
  • as before ca mai înainte
  • I thought as much! cred şi eu!