Translation of inculcate in Romanian

inculcate

Pronunciation /ˈɪnkʌlkeɪt//ɪnˈkʌl-/

transitive verb

  • 1

    • to inculcate sth in sb a întipări ceva în mintea cuiva, prin repetare
    • inculcate sb with sth a întipări ceva în mintea cuiva, prin repetare